English
 
רוז`ה רובוטה
ארץ לידה פולין
עיר לידה צ`כנוב
מין גבר
עד השואה
תנועת או ארגון השומר הצעיר
תקופת השואה
מסגרת הלחימה מחתרת לוחמת ארץ הלחימה פולין
אזור הלחימה יערות קאמין קאשירסק
יחידה מחתרת מקומית
נתוני פטירה
מקום הפטירה מחנה אושויץ תאריך הפטירה 1/6/1945
נסיבות הפטירה הוצאה להורג בתליה
קורות חיים
הוגלתה למחנה המוות באושויץ (AUSCHWITZ). הצטרפה למחתרת שפעלה במחנה. הבריחה חומר נפץ לשימוש המחתרת. נתפסה והוצאה להורג בתליה.
מקורות
* אנדרטה לזכר ארבע גיבורות ילקוט מורשת, הוצאת מורשת, גליון נ"א, נובמבר 1991.
* גוטמן ישראל - מאבק בנתיב היסורים, הוצאת "כתר" 1988.
* גוטמן ישראל - על המחתרת באושויץ, ידיעות, בית לוחמי הגטאות 4 - 15.
* כגן רעיה - 4 שעלו לגרדום, ידיעות יד ושם גל` 15-16, 1958
* ליבמן אירנה - בדרך ללא מוצא, ילקוט מורשת 1995.
* לנגביין ה. - מרידות ובריחות באושויץ, ילקוט מורשת, גליון י"א.
* מארק ברל - מגילת אושוויץ - הוצאת גלעד, 1978.
* ספר יזכור לקהילת צ`חנוב, ארגון יוצאי צ`חנוב בישראל 1962
* - פנקס בנדין, הוצאת ארגון יוצאי בנדין בישראל 1959.
להתחלה